fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Parking Centrum Oosterdok

Algemene voorwaarden Parking Centrum Oosterdok Versie 1-9-2019

1 Parkeeraccommodatie: parkeergarage met de bijbehorende ruimtes, technische installaties, aanwezige parkeerapparatuur en overig meubilair.

2 Exploitant: eigenaar, huurder en/of beheerder van de parkeeraccommodatie en/of diens vertegenwoordiger(s).

3 Parkeerder: eigenaar/gebruiker/inzittende van een motorvoertuig, dat gebruik maakt van de parkeeraccommodatie. Onder parkeerder worden tevens verstaan de mede-inzittenden van het motorvoertuig.

4 Parkeerbewijs: parkeerabonnement, parkeerticket, reservering, waardekaart, parkeerpas, chipkaart, creditcard, kenteken, etc. Een en ander zoals bepaald door de exploitant en zodanig als bewijs van parkeerrecht uitgegeven.

5 Parkeergeld: vergoeding die de parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de parkeeraccommodatie.

6 Voertuig: motorvoertuig op 3 of 4 wielen.

7 Een parkeerovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen door het enkele feit van het houderschap van een parkeerbewijs c.q. door het enkele feit van het gebruik van de parkeeraccommodatie. Bij onenigheid over de vraag of reeds gebruik gemaakt wordt of is gemaakt van de parkeeraccommodatie, is het feit dat de parkeerder zich op het tot de parkeeraccommodatie behorende terrein bevindt of heeft bevonden, bepalend.

8 Aan de parkeerder wordt een willekeurige plaats in de parkeeraccommodatie ter beschikking gesteld.

9 Tot de verplichting van de exploitant behoort niet de bewaking van het voertuig. Parkeren geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico van de parkeerder.

10 Aan de parkeerder wordt slechts toegang verleend tot de parkeeraccommodatie indien deze in het bezit is van een geldig parkeerbewijs dan wel na het verrichten van een door de exploitant aangegeven handeling, die het deze mogelijk maakt met de parkeerder het verschuldigde parkeergeld te verrekenen.

11 Parkeergeld wordt berekend volgens door de exploitant vastgestelde tarieven en tijdseenheden; deze tarieven worden gecommuniceerd op de website, bij de ingang en in de parkeeraccommodatie.

12 Het verschuldigde parkeergeld dient te zijn voldaan voordat de parkeerder met zijn voertuig de parkeeraccommodatie verlaat.

13 Na betaling van het verschuldigde parkeergeld, met uitzondering van pre-bookingen, dient parkeerder de parkeeraccommodatie terstond te verlaten. Bij no-shows en/of annuleringen in geval van reserveringen vindt geen restitutie plaats.

14 Indien parkeerder te lang wacht met uitrijden, is opnieuw parkeergeld verschuldigd volgens het geldende tarief.

15 Indien een parkeerder geen geldig parkeerbewijs kan tonen is het ‘verloren kaart’ tarief verschuldigd per dag over de gehele periode dat het voertuig naar oordeel van de exploitant geparkeerd is geweest in de parkeeraccommodatie.

16 In- en uitrijden van voertuigen kan uitsluitend plaatsvinden tijdens de in de parkeeraccommodatie gecommuniceerde openingstijden. De openingstijden worden door de exploitant vastgesteld.

17 De in de parkeeraccommodatie aanwezige voertuigen dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als op de openbare weg (kentekenregistratie, verzekering, etc.). In de parkeeraccommodatie zijn de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van toepassing.

18 Gedurende de aanwezigheid in de parkeeraccommodatie dient de parkeerder zich conform de bepalingen van de onderhavige overeenkomst, de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens bedoeld reglement gesteld, te gedragen. Bij niet-nakoming daarvan is de parkeerder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

19 Toegang tot de parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend aan voertuigen met 3 of 4 wielen, met een maximale lengte van 4,80 meter, een breedte van maximaal 1,83 meter en een gewicht van minder dan 2500 kg. De hoogte van het voertuig mag niet meer bedragen dan de bij de ingang van de parkeeraccommodatie aangegeven maximale doorrijhoogte van 2,10 meter.

20 De exploitant is gerechtigd voertuigen die (mede) LPG als brandstof gebruiken de toegang tot de parkeeraccommodatie te weigeren.

21 Het is niet toegestaan de parkeeraccommodatie binnen te rijden met aanhangwagens van welke soort ook; caravans inbegrepen.

22 Het is niet toegestaan de parkeeraccommodatie binnen te rijden met motoren, (brom)fietsen, scooters, skateboards en dergelijke tenzij hiervoor uitdrukkelijk, schriftelijk toestemming is gegeven door de exploitant.

23 De exploitant is te allen tijde gerechtigd de parkeerder en/of diens voertuig toegang te weigeren tot de parkeeraccommodatie.

24 Voertuigen mogen alleen worden geparkeerd in de daarvoor bestemde vakken, met inachtneming van deze algemene voorwaarden en de aanwijzingen van de exploitant.

25 De in- en uitritten, nooduitgangen en overige vluchtwegen mogen in geen geval geblokkeerd worden zodat ongehinderd gebruik door overige parkeerders, hulpdiensten en de exploitant

26 Voertuigen, die in strijd met het bovenstaande zijn geparkeerd, kunnen te allen tijde door de exploitant worden verwijderd . De kosten van verwijdering, bestaande uit takel- en/of sleepkosten en andere daarmee verband houdende kosten worden bij de exploitant, gebruiker of houder van het voertuig in rekening gebracht.

27 De exploitant is gerechtigd indien noodzakelijk voertuigen en/of personen binnen de parkeeraccommodatie te verplaatsen en/of te (doen) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor de exploitant kan leiden. Bij de beoordeling van de noodzaak tot verplaatsen en/of verwijderen dient de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht te worden genomen.

28 Parkeerder zal de motor van het voertuig niet langer in bedrijf houden dan noodzakelijk is voor het inrijden, parkeren dan wel verlaten van de parkeeraccommodatie.

29 Geparkeerde voertuigen moeten deugdelijk worden afgesloten en de lichten dienen te zijn gedoofd. Waardevolle zaken dienen niet in het voertuig te worden achtergelaten.

30 Het is de inzittenden van de voertuigen niet toegestaan langer in het voertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende voertuig te parkeren. Nadat het voertuig is geparkeerd dienen de inzittenden het voertuig en de parkeeraccommodatie te verlaten.

31 Het is niet toegestaan in de parkeeraccommodatie goederen en/of diensten te verkopen/verhuren/leveren en/of te koop/huur/levering aan te bieden. Tevens is het niet toegestaan om, zonder voorafgaande toestemming van de exploitant, commerciële uitingen in de parkeeraccommodatie aan te brengen.

32 Het in niet toegestaan om laadpunten langer dan strikt noodzakelijk te gebruiken.

33 Het is, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de exploitant, niet toegestaan de parkeeraccommodatie anders te gebruiken dan voor het parkeren van voertuigen.

34 Het is niet toegestaan ontplofbare, ontbrandbare of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in de parkeeraccommodatie te brengen dan wel te hebben, uitgezonderd motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde reservoir van het voertuig.

35 Het is niet toegestaan in de parkeeraccommodatie te roken of open vuur te maken.

36 Het is niet toegestaan in de parkeeraccommodatie reparaties aan het voertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen voeren tenzij daartoe uitdrukkelijke toestemming is verleend door of namens de exploitant.

37 Het is niet toegestaan het voertuig langer dan 4 weken onafgebroken in de parkeeraccommodatie te parkeren, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen met de exploitant.

38 Indien de parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke op hem rust ingevolge de wet, de plaatselijke verordening en gebruiken en/of de met hem gesloten overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden, is de parkeerder gehouden aan de exploitant alle schade te vergoeden, die deze heeft geleden dan wel te lijden als gevolg van boven genoemde fout, nalatigheid of enig ander in gebreke blijven.

39 Indien de exploitant genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de parkeerder te doen uitbrengen of, in geval van noodzakelijke procedures tegen de parkeerder, is de parkeerder verplicht al de daarvoor gemaakte kosten, waaronder de kosten van rechtsdeskundige bijstand (zowel in- als buiten rechte), aan de exploitant te vergoeden, tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan.

40 Indien de parkeerder een voertuig in de parkeeraccommodatie heeft achtergelaten en ondanks schriftelijk verzoek dan wel sommatie van de exploitant weigert c.q. om welke reden dan ook niet in staat is het achtergelaten voertuig te verwijderen, zal de exploitant het achtergelaten voertuig uit de parkeeraccommodatie kunnen (laten) verwijderen 14 dagen na het verzoek dan wel de sommatie en het elders op te slaan. Indien de parkeerder binnen 3 maanden na het verzoek dan wel de sommatie het voertuig niet heeft opgehaald, is de exploitant gerechtigd het voertuig te verkopen of te vernietigen. De exploitant is alsdan slechts gehouden aan de parkeerder te vergoeden de verkoopopbrengst verminderd met het verschuldigd parkeergeld, eventuele boete en de kosten van de exploitant in verband met verwijdering en de tijdelijke opslag van het voertuig. Indien het verschuldigde parkeergeld, eventuele boete en de kosten van de exploitant hoger zijn dan de opbrengst van het voertuig, dient de de parkeerder al deze kosten te voldoen aan de exploitant. Indien het adres van de parkeerder ondanks redelijke inspanning niet valt te achterhalen kan worden volstaan met het aanbrengen van een duidelijk zichtbaar verzoek tot verwijdering onder een ruitenwisser van het voertuig.

41 Een tekortkoming kan de exploitant niet worden toegerekend indien zij te wijten is aan een van de wil van de exploitant onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de parkeerder niet meer van de exploitant kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen brand, werkstakingen, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, extreme weersomstandigheden, molest, vandalisme alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden.

42 De tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst omvat geen bewaking. De exploitant aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan van eigendommen van de parkeerder. De exploitant aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan de eigendommen van de parkeerder alsmede van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de parkeeraccommodatie, tenzij de schade direct is veroorzaakt door of vanwege de exploitant en/of het personeel van de parkeeraccommodatie en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze algemene voorwaarden wordt uitgesloten.

43 De parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door hem of door zijn toedoen is veroorzaakt. Door de parkeerder veroorzaakte schade aan de parkeeraccommodatie of daarbij behorende apparatuur en installaties dient ter plaatse te worden vergoed dan wel nadat door de exploitant een expertiserapport van de schade is opgemaakt.

44 De parkeerder verplicht zich toegebrachte schade aan eigendommen van derden terstond te melden bij de medewerkers van de exploitant.

45 Exploitant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkoming ten gevolge van het gebruik van de parkeeraccommodatie of ten gevolge van overige diensten welke door of namens de exploitant in de parkeeraccommodatie worden aangeboden tenzij de parkeerder kan aantonen dat er sprake is van verwijtbare schuld van de exploitant en/of haar personeel.

46 Afspraken dan wel overeenkomsten met personeelsleden van de exploitant binden deze laatste niet, voor zover deze niet dooreen vertegenwoordigingsbevoegde schriftelijk zijn bevestigd.

47 Voor zover enig beding in de tussen de exploitant en de parkeerder gesloten overeenkomst, waaronder begrepen de onderhavige algemene voorwaarden, nietig c.q. vernietigbaar is dan wel de wederpartij stelt dat enig beding niet van toepassing is omdat dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn en een beroep hierop door de rechter wordt gehonoreerd c.q. aanvaard, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel als mogelijk recht wordt gedaan aan de strekking van het nietige c.q. vernietigde c.q. buiten toepassinggelaten beding.

48 Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is die van Amsterdam.

Schriftelijke correspondentie over deze Algemene Voorwaarden kan worden gericht aan: OOA CV p/a InPublic E: contact@parkingcentrumoosterdok.nl

 

Oosterdokseiland Ontwikkeling Amsterdam C.V. (OOA CV)

IJsbaanpad 1A, 1076 CV, Amsterdam

KvK: 27198174

BTW: NL809845337B01